Sprawy rozwodowe

business-241575__340Obecnie pozostawienie w wyroku rozwiązującym małżeństwo przez rozwód władzy obojgu rodzicom uzależnione jest od przedstawienia przez nich wspólnej koncepcji wychowawczej, zwanej planem wychowawczym. Plan wychowawczy wymusza współpracę i dążenie do kompromisu. Dziecko nie może, bowiem być obiektem walki, ani co gorsze przedmiotem szantażu.  Plan wychowawczy powinien regulować, jako minimum, sposób i zakres kontaktów z dzieckiem oraz miejsce jego zamieszkania. Wskazane jest również ustalenie przez rodziców rodzaju spraw, które będą wymagały ich wspólnej decyzji. Jednym z istotnych elementów planu mogą być alimenty. Zakresu i wysokości świadczeń alimentacyjnych, jest częstą przyczyną nieporozumień.  Rodzice mogą sami przygotować plan wychowawczy, z uwagi jednak na brak powszechnie obowiązujących wzorów przydatna jest pomoc profesjonalisty. Pełnomocnik prowadzący sprawę o rozwód pomoże ustalić zakres planu. W przypadku sporu, udział profesjonalisty w rozmowach rodziców pozwoli na znalezienie zgodnych z dobrem dziecka rozwiązań.  Przedstawione przez rodziców, w formie planu wychowawczego, propozycje wychowawcze są przedmiotem analizy sądu rozwodowego. Jeżeli rodzice przekonają sąd, że mimo rozwodu są w stanie współpracować i zgodnie wychowywać dziecko władza zostanie powierzona im obojgu. Brak porozumienia spowoduje pozostawienie wszystkich praw tylko matce lub ojcu zależnie od tego, z kim dziecko zamieszka. Drugi rodzic wówczas będzie mógł współdecydować tylko o najistotniejszych sprawach dziecka wskazanych w wyroku, takich jak dla przykładu sposobie leczenia, kierunku edukacji.  Na koniec należy dodać, że obowiązek przedstawienia planu wychowawczego dotyczy tylko tych spraw o rozwód, które zostały złożone do sądu po dacie 13.06.2009 roku.

Nowelizacja kodeksu cywilnego

bank-1238321__340-1Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakłada, że spadkodawca będzie mógł w testamencie notarialnym ustanowić zapis windykacyjny.   Spadkobierca sam wskaże w nim osobę, która z chwilą otwarcia spadku nabędzie przykładowo jego samochód, dzieło sztuki, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo, a także zbywalne prawo majątkowe. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być również ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności.  Przedmiot zapisu windykacyjnego zostanie wyłączony ze spadku, a zapisobiorca nabędzie go automatycznie już w chwili otwarcia spadku – mówi sędzia Piotr Pełczyński z Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości.  Nie będzie więc musiał czekać na zakończenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i dokonanie podziału masy spadkowej między spadkobierców – tłumaczy dr hab. Jacek Górecki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Gdyby jednak osoba wskazana przez spadkodawcę odrzuciła zapis windykacyjny albo nie mogła być zapisobiorcą, bo nie dożyła otwarcia spadku lub okazała się niegodna zapisu, to wówczas przedmiot zapisu wejdzie do masy spadkowej – dodaje dr hab. Jacek Górecki.  Wprawdzie spadkodawca w testamencie rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci, ale nie może w nim podzielić spadku i wskazać, kto z powołanych spadkobierców obejmie po jego śmierci konkretne rzeczy wchodzące w skład masy spadkowej.